ព័ត៍មានថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

​​​ ភូមិធម្មយុត្តិ សង្កាត់ប្អេរ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

សារអេឡិចត្រូនិច : kch.cpp@gmail.com, គេហទំព័រ : www.kampongchhnang.org.kh Fax: 026988880